Europa 's nachts

Michael: Door de Coronacrisis kan er wereldwijd een algemene
herkenning en verbinding ontstaan. Als gevolg hiervan komt er ook een
grotere mate van samenhorigheid. Het doel is dat er een sprong
gemaakt wordt in bewustzijn naar waar het leven echt om gaat.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy, Theo, Philip: Michael heeft aan ons mensen op aarde doorgegeven dat we verschillende levenscycli op aarde doormaken. Het doel van het leven op aarde is het door ervaringen overstijgen van polariteiten en dualiteiten door je hart te openen naar onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Zo kom je weer tot vervolmaking waarin alles één is.
Het verloop van de levenservaringen is niet geheel willekeurig, maar gestructureerd. Je Essentie doorloopt op aarde verschillende stadia die zieleleeftijden worden genoemd. Elk stadium vereist het doorlopen van vele levens en heeft specifieke kenmerken en ervaringen.
Voordat je reïncarneert in een van je vele levens wordt op het Astrale bewustzijnsdomein en niveau van bestaan gekozen welk persoonlijkheidsprofiel je zult hebben, welke bestemming je reis heeft die de richting van je leven bepaalt, namelijk je reïncarnatiedoel. En je levensplan, de blauwdruk van je leven. Aan de ervaringen die je met deze bagage wilt doormaken gaan dus vele keuzes vooraf.

Kan Michael ingaan op hoe die keuzes tot stand komen? En hebben de mensen een bewuste keuze gemaakt om de corona crisis nu in hun huidige leven te ervaren en wat is het effect daarvan?

Michael: Men heeft vanuit de vervolmaakte staat bewust gekozen voor het proces op aarde met steeds het grootste doel voor ogen, namelijk om weer terug te keren in de Bron. Bij iedere reïncarnatie gaat men telkens van heel bewust naar onbewust en verder in het proces ontwikkelt men zich vanuit de onbewuste staat van Zijn naar de onvoorwaardelijke liefde en vervolmaking van de Essentie die daarvoor gekozen heeft.
Zoals u weet begin je als zuigelingziel op aarde met hele kleine doelen, zoals het overleven hier op aarde. Hoe verder men vordert in de ontwikkeling van Zijn worden er, in overleg met de mensen die men op aarde zal ontmoeten, steeds opnieuw doelen gesteld die samen het 100% pakket bevatten om weer in een volmaakte staat terug te kunnen keren in de Bron.
Elk leven heeft zo zijn eigen uitdagingen en ook de doelen zijn heel bewust geformuleerd voordat men reïncarneert. Laat men doelen om welke reden dan ook liggen of kunnen zij niet gerealiseerd worden op de manier die vooraf wel gepland is, zal het een leven of zo langer kunnen duren om weer door te gaan vanuit die ontwikkelde staat van Zijn. Men helpt elkaar om de doelen van het huidige leven te bereiken, te concretiseren en soms zelfs te overtreffen. Het gaat stapje voor stapje voor stapje. Men heeft de innerlijke kracht en het verlangen om gehoor te geven aan de innerlijke stem en daardoor zal men sneller door het proces heen kunnen gaan.
Dit in tegenstelling tot situaties waarin men zich laat verleiden door macht-kracht en oude energie patronen. Deze dienen zich bewust aan waardoor er mee afgerekend kan worden. Met elkaar en voor elkaar maken de toekomstige mensen die op het punt staan te reïncarneren, mede onder kosmische begeleiding, een pakketje van doelen en mogelijkheden om hiermee het aanstaande leven te beleven. Er is een mooi boek verschenen van een reïncarnatietherapeut* waarin hij veel gedetailleerde informatie geschreven heeft over dit onderwerp.

Theo: Wat ik van Michael begrijp is dat de keuzes bepaald worden door de doelen die je in de komende levens wilt ervaren enerzijds en anderzijds de mogelijkheden die er zijn in combinatie met de anderen die bezig zijn met hun eigen levensplannen.
Philip: Wat er gebeurt is dus een groepsproces? Dat je met anderen keuzes maakt die je daarna ook op aarde tegenkomt?

Michael: Ja. Met een aantekening dat mensen die vroegtijdig kiezen om het aardse leven te beëindigen en het leven niet te leven zoals zij zich dit voorgenomen hebben, heel veel extra steun krijgen om opnieuw de uitdaging aan te gaan om het aardse leven te omarmen. Voor deze mensen wordt er meer bedding gecreëerd in een volgend leven waardoor er geen herhaling van hetzelfde besluit hoeft plaats te vinden omdat er vanuit de kosmos en zowel op aarde voor hun meer zorg is gecreëerd.

Philip: Nu over naar de actualiteit. Hebben wij, de huidige mensen hier op aarde, een bewuste keuze gemaakt om de Coronacrisis te ervaren in ons leven?

Michael: Daar kunnen we heel duidelijk over zijn: Ja. Daarom is het in onze ogen ook zo mooi dat het wereldwijd plaat vindt. Hierdoor kan er een algemene herkenning en verbinding wereldwijd ontstaan, want de ziekte in Azië wordt niet anders beleefd dan de ziekte in Europa. Als gevolg hiervan komt er door dit proces ook een grotere mate van samenhorigheid en verbinding. Het doel is dat er een sprong gemaakt wordt in bewustzijn naar waar het leven echt om gaat.
Daarom is het wereldwijd zodat men niet naar elkaar kan gaan wijzen, zoals: ‘Wij zijn hygiënisch en jullie niet’, of welke andere redenen aangevoerd kunnen worden. Dus er is geen reden om naar elkaar te wijzen omdat het overal op de wereld uitgewerkt dient te worden.
Ja, ieder mens hier op aarde heeft bewust voor deze reïncarnatie gekozen om bij te dragen aan de versnelling van de transformatie op aarde. Gezien de behoefte aan vrede, liefdevolheid en zinvolheid kan dit gezien worden als een enorme boost. Nadat het uitgebloeid en schoon is, kan men met elkaar collectief anders leren kijken naar de negatieve energie en oude energiepatronen van macht, invloed, status, geld, enzovoort. Hierdoor kan er ook een besef van gelijkwaardigheid gaan groeien waardoor men zich niet meer ten koste van iemand anders wil gedragen. Waar ook ter wereld, bijvoorbeeld ook het verplaatsen van arbeid naar lagelonenlanden zal dan uitgebannen worden omdat men er niet meer zo naar wil en kan kijken.

Theo: Philip vertelde dat hij een artikel gelezen had waarin gekeken werd naar de crisissen die we in het verleden hebben gehad. Onder andere de financiële crisis van 2008. Eigenlijk is de constatering dat nadat die crisis voorbij was, telkens heel snel weer oude patronen zijn hersteld. Wat maakt dat deze crisis anders is en is dit zo?

Michael: Dit is zeker anders omdat dit mondiaal plaats vindt en het gebeurt gelijktijdig. Helaas is deze mondiale rondgang nodig omdat men onvoldoende geleerd heeft van de crisissen hiervoor waar u beide op doelt. Omdat de oude patronen onvoldoende zijn geëlimineerd wil men nu komen tot de volmaakte staat van Zijn.
Het is dus nodig geweest om heftigere processen plaats te laten vinden om wel die doorbraak op bewustzijn te maken: ‘Hoe sta ik in het leven en is dat ook de manier waarvan ik innerlijk weet dat het voor mij de juiste, zuivere vorm van Zijn is’.

Christy: Wat ik wel heel mooi vind om te horen is dat men niet geleerd heeft van de mogelijkheden om het anders te doen waardoor een zo ingrijpende situatie nodig is om toch die verschuiving te kunnen maken.

Theo: Het klinkt als een algemeen patroon dat je zelf ook in het leven kunt herkennen, namelijk dat er telkens een hobbeltje komt en als je je daardoor niet laat weerhouden of er overheen stapt wordt die hobbel steeds groter. Tot die hobbel de vorm aanneemt van een crisis en je dwingt om je les te leren. Gaan we deze les met elkaar leren?

Michael: Geen twijfel aan.

 

* Michael bedoelt reïncarnatietherapeut Michael Newton Institute en zijn boek ‘De zielenreis, het bestaan tussen de levens
Voor geïnteresseerden zie ook Robert Schwartz en zijn boeken ‘Your Soul’s Plan: Discovering the Real Meaningof the Life You Planned Before You Were Born’ (in NL: ‘Moedige keuzes’) en ‘Your Soul’s Gift: The Healing Power of the Life You Planned Before You Were Born’.