Naast je rol kent het Michaelsysteem de volgende overige persoonlijkheidsaspecten: doel, modus, attitude, valkuil en centrum.
In tegenstelling tot je rol kiest je Essentie voor elke reïncarnatie een ander kenmerk bij deze aspecten, zodat je telkens andersoortige ervaringen op kunt doen. Alle mogelijke persoonlijkheidskenmerken zijn in jou aanwezig. In elk leven zijn bepaalde kenmerken dominant aanwezig en deze bepalen jouw ervaringen. Naarmate je verder groeit in zieleleeftijd en een groter aantal reïncarnaties, met telkens andere dominante kenmerken, doorleefd hebt, raak je onbewust vertrouwd met alle kenmerken.
Hierdoor zul je je makkelijker in niet-dominante kenmerken herkennen en daardoor ook makkelijker kunnen switchen. Daarnaast kunnen verschuivingen tussen kenmerken bij alle persoonlijkheidsaspecten voorkomen en de rol blijft constant. Dit alles maakt het waardevol om alle kenmerken in relatie tot jezelf te verkennen en niet alleen de voor jou dominante.

Hieronder worden de overige persoonlijkheidsaspecten en de zeven mogelijke kenmerken bij elk aspect beknopt toegelicht. Een uitgebreide beschijving, met toelichting van de positieve en negatieve uitingen ervan en reflectievragen om jouw kenmerken vast te stellen vind je in het boek.
Direct naar: doelmodusattitudevalkuilcentrum.

Doel

Het doel is wat je Essentie in dit aardse leven verlangt en wil bereiken. Van alle persoonlijkheidsaspecten is het daarom zeer betekenisvol. Het bepaalt wat je motiveert in het leven, wat je wenst en waarnaar je streeft. Wanneer het doel niet wordt vervuld, voel je jezelf gefrustreerd zonder daar de oorzaak van te begrijpen en schijnt het leven minder zinvol. Vanuit je positieve pool heb je het gevoel dat je in je stroom zit. Het doel geeft je een richting.

Herevaluatie
Dit inspiratie doel is gericht op consolidatie en introspectie, is op het verleden gericht en streeft naar vereenvoudiging. Herevaluatie geeft je Essentie de mogelijkheid om vorige (levens)ervaringen op onbewust niveau te integreren.

Groei
Bij groei wil je Essentie zich ontwikkelen door te ervaren en te leren. Hierdoor kun je van prettige ervaringen leren, maar ook van minder prettige. Er liggen volop kansen om dingen te leren en vervolgens weer aan iets nieuws te beginnen. Het zijn actieve levens, vol drang om nieuwe ervaringen aan te gaan, met als gevolg dat er voortdurende ontwikkeling is. Je herkent groei regelmatig door vele veranderingen in het leven (zoals in je baan, relatie, woonplaats, uiterlijk).

Onderscheid
Hiermee wil je Essentie het onderscheidingsvermogen ontwikkelen. Je kunt je mening duidelijk naar voren brengen en je automatische reactie is afwijzen, waardoor je eenvoudigweg niet iets aanneemt voor wat het is. Je motivatie is om alles te beoordelen en alleen het beste te selecteren. Omdat je daarvoor moet oordelen en gemakkelijk kunt vervallen in vooroordelen en discriminatie van mensen en zaken, is dit voor je Essentie een heel moeilijke vorm van expressie.

Acceptatie
Met dit expressie doel wil je Essentie in de overgave komen. Niet alleen in de overgave van de gebeurtenissen en mensen om je heen, maar ook van jezelf. Je wilt ook geaccepteerd worden door anderen en kunt daardoor vervallen in ongepaste vleierij. Je Essentie wil juist onvoorwaardelijk liefde leren te geven aan anderen en zichzelf.

Nederigheid
Hierbij wil je Essentie leren om werkelijk dienstbaar te zijn aan de familie, het team, de organisatie, of het land. Dit actie doel maakt je sensitief voor de wensen en behoeften van anderen. Het leidt tot een groot verantwoordelijkheidsgevoel en sterke toewijding. Dit geeft een gevoel van inspiratie. Als je niet alert bent, verval je in onderdanigheid of word je een slaaf.

Dominantie
Je Essentie wil voorkomen dat de dingen zonder inmenging gebeuren en wil zich ontwikkelen in het zelf initiëren en manifesteren. Daardoor neem je automatisch de leiding en wil je zaken onder controle hebben. Dit resulteert regelmatig in tiranniek gedrag. De uitdaging is te leren de verantwoordelijkheid van het leider zijn te dragen door met zelfbeheersing jouw eigen meester te zijn.

Ontspanning
Dit is een neutraal doel, waarin je Essentie wil ervaren hoe het is om vanuit je stroom in balans te zijn. Het is vergelijkbaar met vakantie. Je kunt in totaal vertrouwen en innerlijke rust alles op je af laten komen, in de zekerheid dat het goed zal zijn. Bewust zijn van het kunnen genieten en van rust, anders kun je door je inertie in je flow en werk geblokkeerd worden. Je bent dan onnodig met de dingen aan het worstelen.

Modus

Dit is de manier waarop je jouw doel nastreeft en ook de grondslag van je gedrag of houding. Het doel is wat je wilt, de modus hoe je daar komt. Het is het onderliggende gedragspatroon dat bepaalt hoe je dingen doet en benadert: je stijl, je weg, je expressie.

Gereserveerdheid
Met deze inspiratie modus stelt iemand zich gereserveerd, terughoudend en beheerst op. Je kunt heel gedisciplineerd en gefocust zijn en je bij anderen ook erg geremd voelen. Soms kun je jouw gevoelens niet altijd onder woorden brengen. Een voorwaarde om je op je gemak te kunnen voelen, is contact hebben met je gevoelens.

Passie
Dit is het tegenovergestelde van gereserveerdheid. Mensen laten zich niet blokkeren, maar zijn juist gestimuleerd om hun doel te bereiken. Ze handelen met vol enthousiasme en zijn energieke, naar buiten toe tredende expressieve mensen. Als ze niet oppassen, identificeren ze zichzelf te veel met wat ze willen of met de emoties van dat moment, met mogelijke teleurstelling als gevolg.

Voorzichtigheid
Mensen met de modus voorzichtigheid zijn bang om fouten te maken en dat blokkeert hen en maakt ze terughoudend. Je wilt graag weten waar je aan toe bent, er kan wel eens iets fout gaan. Zo maar ergens inspringen zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Erg handig in een onbekende, gevaarlijke omgeving, waarin je een zorgvuldige afweging dient te maken, maar niet functioneel als het doorslaat naar irrationele angsten.

Kracht
Iemand handelt vanuit een extrovert gevoel van zelfvertrouwen en authenticiteit. Je neemt graag de leiding en jouw kracht is, nergens bang voor te zijn. Je hebt hierdoor een natuurlijke overtuigingskracht en invloed. Je kunt soms ook overheersend en beheersend worden en in het slechte geval leidt dat tot onderdrukking van anderen.

Volharding
Personen met volharding bezitten veel discipline en doorzettingsvermogen en gaan door. Je bent ervan overtuigd dat alles mogelijk is, als je er maar lang genoeg aan werkt. Je bent heel vasthoudend en kunt hierdoor mogelijk ook de flexibiliteit missen om met veranderingen om te gaan.

Agressie
Mensen met de modus agressie houden van risico en gevaar en initiëren actie. Ze zijn dynamisch en assertief. Dit kan doorslaan naar intimidatie en aanvallend gedrag. Je kunt je rustig en beheerst voordoen, echter zodra er in je ogen een dreigende situatie ontstaat, kom je met strijd op het toneel en val je aan.

Observatie
Dit is een neutrale modus, waardoor je gemakkelijk kunt kiezen om één van de andere manieren over te nemen. Je zet observatie in om je bewust te worden waar je op dat moment staat en kiest een andere modus om vanuit te handelen. Objectief en neutraal observeren is heel leerzaam. Een negatieve uiting is anderen bespioneren, zoals de ‘roddelpers’ doet.

Attitude

Dit is je houding ten opzichte van de wereld, hoe je naar de wereld kijkt. Je referentiekader van waaruit je mensen en zaken om je heen ziet. Hoewel het voornamelijk je intellectuele waarnemingsdeel beïnvloed, heeft het ook effect op je gevoelens en de manier waarop je handelt.
De attitude heeft een wisselwerking met het doel en de modus. De attitude, hoe we naar de wereld kijken, ondersteunt het bereiken van ons doel, waar we naar toe willen. We gebruiken de modus als vervoermiddel om er te komen, hoe we handelen. Attitudes bepalen je perceptie van alle aspecten in het leven, hoe je jezelf en anderen ziet en hoe je je ervaringen waarneemt.

Stoïcijn
Stoïcijnen lijken alles prima te vinden en ze blijven onder alle omstandigheden kalm. Ze hebben het vermogen om het grotere geheel te zien en hebben de neiging de dingen niet groter te maken dan ze zijn en ook niet bespreekbaar te maken. Wat er ook gebeurt, ze kunnen het aan. Dat kan zich ook uiten in gelatenheid, ze ondernemen dan geen actie om hun situatie te veranderen.

Spiritualist
Spiritualisten herkennen vele mogelijkheden en herkennen talenten in anderen. Ze beschikken over een geesteshouding waardoor ze op een hoger plan komen en die hun helpt om de dingen op vele manieren te kunnen bekijken. Daarom is het voor hen zoals het is en ieder drama of tegenspoed vormt eigenlijk een uitdaging. Ze maken gebruik van een innerlijk check om te verifiëren of dat wat anderen beweren ook hun waarheid is.

Scepticus
Een scepticus neemt informatie niet direct aan, maar onderzoekt objectief of die wel klopt. Het is een verstandelijke, wetenschappelijke geesteshouding waarbij ze een aanpak hebben om vragen te stellen, te conceptualiseren en te overwegen. Als ze dat overdrijven, kunnen ze heel wantrouwend zijn tegenover alles wat op hun af komt.

Idealist
Mensen met de attitude idealist weten hoe de wereld er eigenlijk uit zou kunnen zien en ze enthousiasmeren anderen met hun grote energieke geestdrift. Idealisten hebben moeite in het Hier en Nu aanwezig te zijn omdat ze constant zien hoe iets nog beter kan. Ze kunnen ook door naïviteit of perfectionisme een fantasie willen nastreven.

Cynicus
Een cynicus neigt er naar op de hoede te zijn voor wat er negatief is en gaat ervan uit dat alles toch wel fout zal gaan. Als het dan fout gaat, valt het voor een cynicus altijd mee, temeer omdat ze niet het idee hebben dat de wereld echt te veranderen is. Cynici hebben een aanleg om te bespeuren wat er juist wel werkt en kunnen voorzien waar de problemen liggen. Ze kunnen echter doorslaan naar alles en iedereen kleineren en afwijzen.

Realist
Iemand met de attitude realist kijkt echt objectief naar de wereld, het is zoals het is. Ze hebben een naar buiten toe optredende manier van leven, een goed beoordelingsvermogen en zijn in staat veel voor elkaar te krijgen. Realisten leven in het Hier en Nu en bezien van daaruit alle kanten van dezelfde medaille. Als ze daaruit geen conclusies kunnen trekken, kunnen ze vervallen in veronderstellingen en worden ze juist bevooroordeeld.

Pragmaticus
Pragmatici zijn praktisch en efficiënt en ze bezitten het talent de dingen tot de kern terug te brengen. Ze kunnen goed inschatten hoe de dagelijkse zaken te laten verlopen. Pragmatici doen alles zo efficiënt mogelijk en zien dan meestal over het hoofd dat het ook leuk mag zijn. Als ze zich te eenzijdig richten, kunnen ze doorslaan naar dogmatisch, inflexibel en bureaucratisch.

Valkuil

Valkuilen zijn belemmerende kenmerken van je persoonlijkheid, gestoeld op angst. In het leven kan elk mens op bepaalde momenten of gedurende een langere tijd één of meerdere angsten ervaren. Ze worden voelbaar in situaties waarin je identiteit wordt bedreigd en zijn irrationeel en vaak onberedeneerbaar. Dit in tegenstelling tot rationele angsten, die je helpen overleven, bijvoorbeeld wanneer je dreigt te worden overreden door een auto.
Je valkuilen trekken je in je ego en zijn nuttig voor je Essentie om zo tegenstellingen te kunnen ervaren. Jouw ego is de persoon die tevoorschijn komt als je vanuit de negatieve polen van je persoonlijkheidskenmerken handelt.
Valkuilen verhinderen je om snel je doel te bereiken. Valkuilen zijn een middel om te leren en de ultieme uitdaging is om er helemaal mee af te rekenen. Lukt het je niet om dit te bereiken, dan kun je proberen ze meester te worden. Je vindt dan positieve toepassingen voor de negatieve eigenschappen en versterkt daarmee je gevoel voor eigenwaarde en liefde voor jezelf.

Je valkuilen krijg je, in tegenstelling tot de andere persoonlijkheidskenmerken, niet met je geboorte mee. Deze worden tijdens je eerste levensfase ontwikkeld. In het boek beschrijven we hoe de valkuilen kunnen ontstaan, hoe je ze meester kunt worden en welke interactie ze hebben met de andere persoonlijkheidsaspecten.

Zelfverachting
Dit komt voort uit de angst om niet goed genoeg of geschikt te zijn, de angst dat je faalt. Het kan in het gunstige geval leiden tot nederigheid en in ongunstige gevallen tot zelfvernedering en zelfmedelijden. Deze valkuil kan sterk beperkend werken en kan zelfs tot een minderwaardigheidscomplex leiden.

Arrogantie
Arrogantie komt voort uit de angst om afgewezen, pijn gedaan of gekrenkt te kunnen worden. Arrogante mensen tonen nooit hun kwetsbare kant en proberen hun imperfectie te verbergen door naar anderen een perfect beeld van zichzelf te laten zien, waardoor ze constant op hun hoede zijn. Dit leidt tot ijdelheid of in een gunstig geval tot trots gedrag.

Zelfvernietiging
De valkuil zelfvernietiging komt voort uit de angst dat het leven niet waard is geleefd te worden, omdat je daarover zelf geen controle hebt. Doordat je jezelf niet accepteert kunt je jezelf en anderen remmen in het plezier. Genot, overvloed, vitaliteit: alle leuke dingen kunnen leiden tot verlies van beheersing, tot overmaat en desoriëntatie. Het maakt je in het gunstigste geval opofferingsgezind en in het ergste geval zelf saboterend en suïcidaal.

Hebzucht
Dit komt voort uit de angst dat er niet genoeg voor je is, dat er een tekort is. Om te overleven kun je gaan fantaseren dat het onvervulde verlangen kan worden vervangen door andere dingen. Je struikelblok is, dat er eigenlijk nooit genoeg is van wat je wilt hebben. Het kan resulteren in een honger naar macht, geld, aanzien en verslavingen. In het gunstigste geval maakt het je bewust van je behoeften en versterkt het je verlangen.

Martelaarschap
Martelaarschap komt voort uit de angst dat je geen controle hebt en het gevoel minderwaardig en slachtoffer te zijn. Hierdoor haal je niet het maximale uit jezelf. Je kunt onbaatzuchtig iemand bijstaan voor een zaak of een ideaal. Je kunt echter ook de verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen buiten jezelf plaatsten. Zo ontstaan situaties waarin je het gevoel hebt niet vrij te zijn en gevangen door de omstandigheden of andere mensen.

Ongeduld
Deze valkuil komt voort uit de angst dat je iets zult missen. Dit geeft een gevoel van frustratie of gespannenheid. Daarom wil je alles snel doen. Mensen met ongeduld komen altijd tijd tekort voor elk ding wat ze willen of van zichzelf moeten doen en daarmee zetten ze zichzelf onder druk. Het geeft ze de moed en lef om te bereiken wat ze willen, maar ze kunnen ook doorslaan naar intolerantie.

Koppigheid
Koppigheid komt voort uit de angst voor verandering en transformatie. Je bent daardoor inflexibel en laat je niet beïnvloeden door externe omstandigheden. Je bent niet snel van je stuk te brengen, je wilt de positie waarin je verkeert soms niet loslaten, luistert bijvoorbeeld niet meer naar advies en vind het moeilijk om compromissen sluiten. In het gunstigste geval ben je vastberaden, in de ongunstige uiting halsstarrig.

Centrum

Vanuit de centra krijg je de energie om op een voorval of een situatie spontaan te reageren. Ieder mens beschikt over alle centra en heeft één voorkeurscentrum. In een situatie kan je vanuit elk centrum even effectief zijn. De centra die je het meest gebruikt, kleuren de ervaringen die je Essentie in dit leven opdoet. Als je in balans bent, kun je vanuit elk centrum handelen. Er zijn drie hoofdcentra van waaruit we ons gedragen: emotioneel, mentaal en fysiek. Het vierde centrum werkt vooral onderbewust en is het Kern centrum. De laatste drie zijn de hogere centra: hoger emotioneel, hoger mentaal en hoger fysiek.
Bij ieder van de drie hoofdcentra zijn nog drie deelaspecten te onderscheiden (het emotionele-, mentale- en fysieke deelaspect, niet te verwarren met de namen van de centra). Per ervaring verschilt het inzetten van één van deze drie deelaspecten. Het deelaspect dat je inzet kleurt jouw ervaring. Het is je uitdaging om per situatie het meest passende deelaspect in te zetten. Meer over de deelaspecten vind je in het boek.

Emotioneel centrum
Vanuit dit centrum ga je om met je basisgevoelens. Vanuit je eerste reactie weet je op gevoelsniveau meteen waar ’t over gaat; hoe je ervaart om ergens wel of niet van te houden, zoals van een mens, dier, landschap of schilderij. Hier huizen je emoties, maar ook je energetische gevoeligheid en perceptie. Optimaal toepassen van deze energie maakt je empathisch en sensitief. Vanuit de negatieve pool ben je sentimenteel.

Mentaal centrum
Hier huizen logica, concepten, gedachten, filosofie en talen. Vanuit dit centrum kom je tot inzichten en originele gedachten en is je eerste reactie om te beredeneren waarom je de dingen doet zoals je die doet. In het ongunstige geval leidt het tot rationaliseren, vaste patronen onbewust en dogmatisch volgen.

Fysiek centrum
Vanuit dit centrum word je lichamelijkheid gestuurd. Je allereerste reactie is te reageren op signalen van je lichaam, waardoor je weet wat je in de situatie het beste kunt doen. Wat je in actie brengt, wat je doet, valt onder het fysieke centrum: wandelen en praten, rennen, klimmen, dansen, enzovoort. Bij mensen die van activiteit en actie houden is dit centrum sterk ontwikkeld. Het zijn doeners en ze houden vaak van sport, dansen of iets anders fysieks.

Kern Centrum
In het Kern centrum huist het intuïtieve- en instinctieve weten en deze zijn onlosmakelijk verbonden. Het houdt je in leven en verzorgt je autonome en automatische lichaamsfuncties. Een autonome functie zoals het limbisch systeem regelt je waken, slapen, bloedsuikerspiegel en je stressniveau. Van automatische functies zijn we ons niet bewust, zoals ademen, hartslag en met de ogen knipperen.
Vanuit dit centrum worden ook je overlevingsdrang en instinctieve angsten, reflexen en herinneringen aan vorige levens beïnvloed.
De positieve uiting van deze energie is bewustzijn in de zin van Bewust-Zijn. Je leeft bewust, spontaan en natuurlijk. Zonder bewustzijn resulteert deze energie in onbewust, mechanisch gedrag. Je kunt waargenomen worden als een slaapwandelaar.

De drie hogere centra
De eerste drie centra (emotioneel, mentaal, fysiek) zijn individueel gericht en hebben een complementair centrum (hoger emotioneel, hoger mentaal en hoger fysiek) dat opereert vanuit een bewustzijn dat alles één en met elkaar verbonden is. De lagere centra dienen je persoonlijkheid en de hogere centra je Essentie. De hogere centra helpen je te herinneren dat je niet afgescheiden bent en deel uitmaakt van Al Dat Is. Ze sluiten aan bij de drie universele waarden; Liefde, Waarheid en Energie. De gemiddelde mens vangt slechts incidenteel een glimp van die hogere centra op, bijvoorbeeld op momenten van extreme stress.
Je Essentie opereert voornamelijk vanuit het emotionele, mentale en fysieke centrum. Het komt steeds regelmatiger voor dat men vanuit de hogere centra reageert. Je ervaart dan bijvoorbeeld de natuur als eenheid, dat alles één is of je voelt een enorme liefde voor alles en iedereen. Je bent je bewust van de synchroniciteit die plaats vindt. Je neemt bij jezelf waar dat je niet meer aan het duwen en trekken bent en dat je vanuit je stroom, je flow aanwezig bent. Je wil niet vanuit wilskracht je dingen voor elkaar krijgen omdat het voor jou dient te kloppen. Mensen streven in toenemende mate naar meerdere niveaus van zijn: naar hun flow, naar de synchroniciteit, naar de eenheid, naar Al Dat Is. Door de transformatie van de aarde en zijn bewoners die de laatste decennia plaats vindt, kan men langer in deze staat van zijn blijven.
Niemand kan echter voortdurend vanuit een hoger centrum handelen, omdat het lichaam die toestand van hoge frequentie niet voor langere tijd aan kan. Om vanuit een hoger centrum te handelen is het noodzakelijk om in balans te zijn met je lagere centra. Je bent dan in staat deze op het juiste moment in te zetten. Hoe ouder de ziel is, des te meer worden de hogere centra beleefd en op hun waarde geschat. Jonge zielen leven meer in afgescheidenheid van deze centra doordat zij minder bewust zijn van wat er meer is tussen hemel en aarde.