Lemniscaat polariteit 600x175

Michael: Door groei naar een volwassen manier met elkaar om te gaan,
zonder angst van verlies, creëert men een nieuwe samenwerkings-
mogelijkheid die niet meer of-of is en kan leiden tot en-en-en.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy, Theo, Philip: Op verschillende plaatsen in Nederland en West-Europa zijn er veel protesten. Ook in de rest van de wereld zijn er veel protesten. Het is een teken des tijds omdat mensen vooruit willen of willen transformeren. Zoals Michael vaker met ons heeft besproken kun je, in België en Nederland, als individu, door bij jezelf te blijven en bewust positief in het leven te blijven staan, dat vibrerend uitstralen. Op die manier lever je ook een bijdrage aan de transformatie. Wat is de kijk van Michael op de protesten en de vorm waarin ze plaats vinden? Iemands bijdrage kan heel persoonlijk zijn door werkelijk in actie te komen of door een keuze te maken om je te richten op je innerlijk transformatie. Wat is het meest effectief om daadwerkelijk veranderingen teweeg te brengen?

Michael: Wat we nu kunnen zien is dat mensen zich niet langer zaken voor laten schrijven die helemaal tegen hun eigen gevoel, hun innerlijke wijsheid en ook hun visie voor de toekomst in gaat. Namelijk hoe zij zelf bij willen dragen aan hun eigen toekomst. Dan denken we specifiek aan de weerstand die er in Nederland en West-Europa plaatsvindt. Men krijgt er schoon genoeg van om de regels van de overheid of een grote organisatie te moeten volgen die lijnrecht tegenover de belangen van deze burgers, bouwers of boeren in gaat. Men heeft er zo genoeg van dat er polarisatie ontstaat door aan de ene kant te willen dat er bijvoorbeeld niemand meer honger heeft op de wereld, dat er geen tekort aan woningen meer bestaat en aan de andere kant dat er iets dwars overheen kan komen wat opeens een grotere prioriteit krijgt. Men wil ook vanuit de eigen eindverantwoordelijkheid zorgen dat er iets wat zo niet-kloppend is en onvoldoende doordacht is, ook niet ten uitvoer gebracht kan worden door wetgeving, regels en door beperkingen. Een ander aspect daarbij is dat er ook mensen zijn die zich nog steeds niet laten beïnvloeden door de wetenschappers, die zeggen dat de opwarming van de aarde niet voornamelijk door de mensen wordt veroorzaakt, maar dat het ook een natuurlijke transformatie is van de wereld, de aarde zelf.
Als men meer openstaat en ook meer aandacht geeft aan de technologische ontwikkelingen kan men de menselijke mogelijkheid benutten om de competitie tussen de organisaties en bedrijven positief te beïnvloeden door zich niet alleen te richten op materieel gewin. Dit is een drempel waardoor de universele wijsheid nog steeds niet mag doorsijpelen in alle regionen van onze samenleving.
Het zijn vooral degenen die zichzelf vanuit hun hart nu zo geroepen voelen om te protesteren. Dit protest komt ook voort uit een collectief innerlijk weten dat als wij nu niet met elkaar opstaan, we eigenlijk terug kunnen glijden in de oude energie of in de oude vorm van volgzaamheid waarbij wij ons door anderen de wet laten voorschrijven. De innerlijke stem van de boeren en bouwers zegt dat het niet klopt. Men kan de boeren en bouwers niet verwijten dat ze niet ook met gezonde plannen en met een goede intentie de voortgang van dit proces in Nederland willen borgen.

Philip: De boeren en de bouwers hebben sinds decennia een stevige lobby in Den Haag en Brussel. Die lobby heeft er toch mede voor gezorgd dat de schaalvergroting en het gebruik van materialen steeds meer werd? Nu is er een groot probleem. Zij hebben daar toch ook een verantwoordelijkheid in dat er in de loop van de tijd steeds nieuwe maatregelen vanuit de politiek zijn gekomen? Ik krijg de indruk dat het ook een aantasting van het eigenbelang is?

Michael: Het is meer een opstand om constant gepiepeld te worden. Er worden iedere keer ad hoc besluiten genomen waarvan niet de overheid de consequenties zelf accepteert, maar deze vaak op het bordje van de investerende boeren terecht komen. En men zorgt er onvoldoende voor dat men naar elkaar luistert over wat de consequenties van maatregelen zijn. Ook over hoe die opgelost kunnen worden om dan meer vanuit gezamenlijkheid te zorgen dat deze zo min mogelijk belastend uitpakken.

Philip: Desondanks hebben de meeste boeren er al tientallen jaren voor gezorgd dat ze meer konden produceren en groter werden. We zien dat er vanuit de overheid ad hoc maatregelen worden genomen die weer nieuwe gevolgen in de regelgeving hebben. We hebben met zijn allen een systeem gecreëerd waar de nadruk ligt op meer, meer en meer.

Michael: Ja, maar Nederland is een handelsland. Men wordt eigenlijk vanaf begin af aan voorgehouden dat Nederland de beste export heeft, zoals met de bloemen, de kazen enzovoort. Er wordt ook constant een soort groeiprikkel gegeven dat genoeg niet genoeg is.

Theo: Dus het hele systeem is er op gericht om in alle opzichten steeds maar weer te kunnen groeien en dat heeft nu zijn einde misschien wel bereikt.

Michael: In ieder geval is het voordeel van de EU dat er nu meer afstemming kan zijn doordat er voor een deel van Europa gezamenlijke besluiten worden genomen. De oorspronkelijke intentie was om ook meer gelijkwaardigheid te creëren vanuit de gedachte dat de minder rijke landen mogen profiteren van de rijkdom van de rijke landen. Daarna werd er steeds meer aandacht gegeven aan die ongelijkwaardigheid waardoor er een bewustzijn wakker is gemaakt waarin de minder rijke mensen eisen dat er beter voor hen gezorgd wordt.

Philip: We hadden het net over het systeem van groei, groei en groei. Dat komt mede voort uit het denken van economen en de studenten die met die gedachte worden opgeleid aan de universiteiten. In toenemende mate zijn er ook andere geluiden van een kleine groep economen die menen dat de op groei gerichte manier van denken, gebruik makend van bestaande (voorspellings)modellen, veranderd zou moeten worden. Je zou bijvoorbeeld ook sociologische en psychologische aspecten erbij moeten betrekken. Mensen pikken het niet meer dat door die oude economische denkwijze er kloven in de samenleving ontstaan, dat er zoveel regelgeving is en ook dat niet wordt meegenomen hoe men de dingen ervaart.

Michael: Dit is precies waar het over gaat. De polariteit in het stellen van doelen die steeds meer uit elkaar komen te liggen en dat er velen gedwongen worden om te óverleven en daar werk je jezelf niet een slag voor in de rondte. Het is ook de bedoeling vanuit een overall-view met elkaar een groter gemeenschappelijk doel te kunnen creëren waardoor het gunstig wordt voor alle betrokkenen en niet zozeer gericht op eigen gewin want dan blijf je tegenover elkaar staan, zoals blijkt in vele praatprogramma’s. Het is ook een soort bewustwording dat er veel wordt gepolariseerd en er niet gekeken wordt hoe wij het samen vanuit de verschillende disciplines, wel bij elkaar kunnen krijgen. Als mensen zich tekort gedaan voelen door ons regeringsstelsel, in welke laag van de bevolking ook, dan slaat men eenvoudig harder met de vuist op tafel en hoopt daarmee anderen die vooralsnog geen mening hebben toch te beïnvloeden waardoor die polariteit weer bekrachtigd wordt in plaats van afneemt.

Theo: Ja, waar vroeger het vanzelfsprekend was dat er een win-loose situatie ontstond waarbij de machthebbers wonnen. De rest was ondergeschikt en die verloren. Nu komen degenen die verliezen in opstand en dwingen eigenlijk op die manier af dat iedereen gefocust is op een win-win oplossing.

Michael: Precies. Als men ook meer wil luisteren vanuit een open mind en open hart, zich steeds opnieuw afvragend met welk doel wij bij elkaar zijn, dan wil men elkaars inzichten, kwaliteiten en wetenschappelijke ingangen afstemmen op de dagelijkse praktijk. Ook mensen die in hun achterkamertjes nieuwe oplossingen creëren dragen bij om dat oude denken meer los te laten. Hierdoor komt die versnelling van het bewust andere keuzen maken eerder tot stand. Dus in plaats van landje pik en landje verdedigen komt er: wat is voor ons gezamenlijk van belang? En door die groei naar een volwassen manier met elkaar om te gaan, zonder angst van verlies, creëert men een nieuwe samenwerkingsmogelijkheid die niet meer of-of is en kan leiden tot en-en-en.

Theo: Voor dat bewustzijn om te zoeken naar wat voor ons het gezamenlijk belang is heb je sterke leiders nodig denk ik. Dat leiderschap zit niet zozeer in degenen die gaan demonstreren.

Michael: Het signaal van de demonstranten is: er is een overvloed aan beperkende regels, genoeg is genoeg, dit is niet houdbaar voor de toekomst. Men heeft wijze leiders nodig. Het hele stelsel van verschillende partijen gaat nog steeds over wie het meeste water bij de wijn doet. Als men meer kijkt naar welke deskundigheid aanwezig is op welk vlak en hoe men bekrachtigt om ons landsbelang te dienen, dan moet men wel een knieval maken voor status, invloed en oude gedachtegangen. Daarom moet de wereld en onze maatschappij, onder andere, wakker geschud worden, dat wat zij bedenken niet altijd meer geaccepteerd kan worden omdat het niet het algemeen belang dient. Er zit heel veel zielenkracht in het wakker schudden over de hele wereld.

Theo: Wat een waardevolle opmerking dat er heel veel zielenkracht als drijvende kracht onder gedrag zit wat misschien niet direct een hoger bewustzijn laat zien. Dus we hebben een systeem gecreëerd dat gericht is op groei, groei, groei. Dat leidt tot win-loose oplossingen en polarisatie. De zielenkracht van de mensen zet ze aan tot gedrag dat hiertegen protesteert en daardoor het systeem dwingt te veranderen naar win-win oplossingen, zonder polarisatie.

Michael: Ja, er is veel meer dan dat men op het eerste oog kan waarnemen.