rode-rotsen540x175

Philip: De mensen in de zuigelingencyclus verblijven hier op aarde over het algemeen in tribale gebieden en/of verafgelegen domeinen dicht bij de natuur. Toen dit onderwerp een tijdje geleden tijdens een lezing besproken werd, maakte een aanwezige de opmerking dat er onder de indianen, die immers veelal in (afgelegen) natuurgebieden leven, toch ook bewuste en wijze personen aanwezig zijn die daarom juist in de oude zielencyclus passen. Michael, wij vinden het fijn om daar meer informatie over te krijgen.

Michael: De indianen vormen een speciale familiegroep. De meeste indianen die bereid zijn om in zulke omstandigheden naar de aarde te komen en als zuigelingen te incarneren hebben al vanaf heel ver terug op zich genomen om ook bewakers te zijn van de spirits rond moeder aarde. Dus wat de indianen doen en zeker de oude zielen onder hen – waar ook opgestegen zielen aanwezig zijn – is met heel veel inspanning te zorgen voor een balans die terugkomt, hersteld wordt, met de natuur, de natuurgeesten, zoals de deva’s, de dieren en de grond. Bijvoorbeeld de grond waarnaar zij hun ouderen als laatste plaats naar toe brengen. Zij spreiden een intens contact en eerbied aan moeder aarde tentoon.  Heel veel mensen voelen zich verbonden met indianen, met oerculturen, en hebben een heilig ontzag voor wat zij door de training van hun spirit kunnen verduren, zoals alle beproevingen, zowel fysiek als mentaal die bij inwijdingsrituelen toegepast worden. De indianen vervullen een dubbelrol. Dit doen zij door het incarneren van zuigelingenzielen en het reïncarneren van oude zielen die de cultuur en het gedachtegoed met respect kunnen laten beleven zodat het kostbare goed van deze cultuur gewaarborgd blijft en doorgegeven kan worden aan volgende generaties. De indianen zijn als hoeders en moeder aardebewaarders van deze oude culturen en zijn op die manier verbonden met de zorg en respect voor moeder aarde. Ze zijn een voorbeeld voor wat we noemen de geciviliseerde industriële ontwikkelende werelddelen. Je zou ook
kunnen spreken van de oude en de opgestegen zielen die bereidt zijn om steeds terug te keren in niet altijd even makkelijke tijden. Kijk maar naar het verdreven worden van hun zogeheten jachtgebieden door de ‘wijze’ blanken. Dus zij hebben zorggedragen voor de aandacht en respect voor moeder aarde, het gebruik van kruiden en van spirit om een balans te brengen over moeder aarde. Er zijn ook indianen die door het vuurwater eigenlijk helemaal ontkracht zijn. Dat zijn zuigelingenzielen en de babyzielen die zich niet volgens de gewenste weg en structuren konden ontwikkelen en ook nog niet de kracht, noch de innerlijke wijsheid bezaten om weerstand te bieden tegen de uitdagingen, de prikkelingen en de verleidingen die door de blanken werden binnengebracht.

Theo: Dit roept bij mij een vraag op, als het een bepaalde familie is met een gezamenlijke intentie, of ze hun hele cyclus van levens dan ook als indiaan meemaken?

Michael: De meeste wel en sommigen niet. De paar echte vechters in een blanke huid voor het behoud en de erkenning van de stammen zijn oude zieleleeftijd indianen. Zij hebben gekozen om de mogelijkheid te onderzoeken om vanuit hun oude wijsheid hun indianenbloed in een blank leven mee te nemen om ook heel standvastig de vertaalslag te kunnen maken om op te komen voor het recht van de indianen. Dit doen ze omdat ze vanuit de genen weten wat nodig is om wel compromissen aan te gaan en slagen te kunnen winnen met de blanke wereld. En om in dit proces de indianen niet op te offeren zijn er ook indianen die in de blanke wereld hebben geleefd om op deze manier mee te
werken aan de bevrijding van het juk van de indianenstammen.

Philip: We spreken nu in het algemeen over de indianen. Spreken we ook over de indianen in Midden- en Zuid-Amerika?

Michael: Ja.

Theo: Geldt dit dan ook voor andere rassen of mensengroepen dat zielen met een bepaalde groepsintentie daar al hun levens in doormaken?

Michael: U kunt bijvoorbeeld denken aan de Aboriginals en de Maori’s. Ook zij hebben een soortgelijk doel. Als u kijkt waar deze landen gelokaliseerd zijn kunt u zich voorstellen dat zij gezamenlijk, door hun onlosmakelijke verbondenheid met de aarde, in dat deel van de wereld voor een balans zorgen waarover de blanken of de zogenaamde geciviliseerde wereld niet eens bij nadenkt.

Theo: Uitzonderingen daargelaten, betekent dit dat als een ziel zijn leven als Maori doormaakt hij geen uitstapjes maakt naar indianen in Noord-Amerika. Blijft hij binnen die groep in Nieuw Zeeland?

Michael: Bij groepen van essenties die zich focussen op een oercultuur ligt het voor de hand dat deze essenties keer op keer kiezen voor een reïncarnatie in zo’n cultuur. Echter als het een hoger doel dient kan deze essentie ervoor kiezen om in een andere cultuur zijn wijsheid en levenservaring te delen.