dolfijn, Foto: Theo Buijsrogge

Theo: We leven in 2012 en dat jaar markeert wereldwijd een overgangsperiode van een tijdperk waarin mensen minder bewust zijn naar een tijd waarin mensen bewuster met elkaar omgaan. De ontwikkeling door de zieleleeftijden is een soortgelijke ontwikkeling en de vraag is dan hoe verhoudt zich dat tot elkaar. Of bijvoorbeeld meer specifiek: Hoe is een babyziel vóór 2012 anders dan een babyziel na 2012?

Michael: Ons antwoord geldt feitelijk voor alle zieleleeftijden want de mens die gekozen heeft om te reïncarneren om op aarde te leven in 2012 heeft zichzelf feitelijk een versnelling van bewustwording gewenst. Iedere aardbewoner (afgezien van de laatste twee zieleleeftijden), heeft ervoor gekozen om waar mogelijk een versnelde bewustwording te beleven en te doorleven om ook daadwerkelijk bij te dragen aan de transformatie die leidt tot de transmutatie van het aardse leven. Dit met als gevolg en ook met het doel om de zwaarte, de pijn zo kort mogelijk te laten voortbestaan. Het zichtbare gedrag of de hoorbare uitspraken van deze ontwikkelden mogen een voorbeeld zijn voor degene die uit het meer onbewuste, toekomt aan het zich meer bewust worden van zijn eigen bewustzijn.

Philip: Net werd gezegd ‘deze ontwikkelden’. Wie zijn deze ontwikkelden?

Michael: Dat zijn alle mensen die bezig zijn met een bewuste transformatie en die zich in dienst willen stellen van de totale aarde ontwikkeling. Dus mensen die leven vanuit hun hart en mensen die gaan staan voor hun waarheid zonder daar de enige waarheid van te maken. Mensen die open staan voor Al Dat Is en de ander zijn eigen proces gunnen en daarnaast een hand willen aanreiken vanuit de eigen ervaring, vanuit het eigen aanvoelen oftewel het innerlijk Weten. Die dit innerlijk Weten ook meer en eerlijker naar buiten brengen waardoor zij zich soms ook wat kwetsbaarder, wat naakter, voelen dan dat ze het nog in zich houden en niet bereid zijn om het te gaan delen met de wereld om hen heen. Zo kan ook daadwerkelijk een speeding-up ontstaan met het directe gevolg dat de eindverantwoordelijkheid voor daden, gedachten, handelen en Zijn groter en bewuster wordt. Zo groeit ook het besef van het hebben van een vrije keuze en wordt hierdoor zoveel mogelijk uitgesloten dat mensen kunnen zeggen: Ik wist het niet, Ik was me er niet bewust van, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Door deze verstorende excuses zo veel mogelijk te elimineren kan de verlichting van de energie van de aarde steeds krachtiger worden. Zeker als we met elkaar bereid zijn om de minder bedeelden en dat is zeker niet alleen in de financiële vorm, ook minder bewust, minder overvloedig, minder vrij, minder krachtig, minder zelfstandig, allemaal mee te nemen in de voorwaartse stroom om echt ook toe te werken naar het duizendjarige vredesrijk, om maar weer een oude term in te brengen.

Philip: Zojuist werd het woord ontwikkelden gebruikt. Dat wordt soms verwoord in Lichtwerkers die een voorhoede zijn en dus een licht zijn voor anderen om hun bewust te maken en mee te nemen.

Michael: Ja

Philip: Dus de volwassen zielen en de oude zielen zijn dan daar de voortrekkers in?

Michael: Ja en van hun wordt er feitelijk een tandje bij gevraagd. Dus hun verantwoordelijk wordt zwaarder ervaren dan bijvoorbeeld door een jonge ziel. Die zal zich meer bewust zijn van: Oh zit het zo, oh maar dan dien ik me toch wat anders op te stellen of neem ik daar dan nog wel de verantwoordelijk voor, zoals ‘Ikke eerst’.

Th: Die ontwikkelden en lichtwerkers is dat synoniem of zit er toch verschil in?

Michael: Ja, ik voel dat er wat verwarring mogelijk is over het woord ontwikkelden zoals wij het in eerste instantie gebruikt hebben. Het zijn inderdaad de volwassen ziel, de oude ziel en de opgestegen ziel. Anders gezegd, mensen vanaf de volwassen zieleleeftijd die allemaal hier op aarde leven, hebben een zwaardere taak gekregen door hun meer ontwikkelde bewustzijn en gevoel van verantwoordelijkheid, in ieder geval bij de meesten. Zij dienen zorg te dragen dat die versnelling ook doorgang blijft vinden. Dus feitelijk kunt u ook zeggen dat zij zich het niet meer kunnen permitteren in de luwte te blijven of om het als een leuk, luchtig onderwerp te behandelen. Daar zit wel degelijk een grotere doelstelling of vraag achter om zo bewust mogelijk te zijn van deze vraag en daar waar mogelijk aan te raken en uit te reiken. En ook in het kader van het Wesak van komend weekend, 5-6 mei, waarin mensen bij elkaar komen om ook die extra energietoevoer te helpen begeleiden naar de aarde. Door deze energie te ontvangen en weer uit te zetten is ook een bekrachtiging van gelijkgestemden en een bevestiging dat het ook echt aan de orde is.

Theo: Als ik het heel kort in mijn woorden samenvat, voor wat betreft de zieleleeftijden en de ontwikkeling die we op aarde meemaken: De volwassen zielen en oude zielen hebben een extra taak om er aan bij te dragen dat die ontwikkeling op aarde plaats vindt en de zuigelingen-, jonge- en babyzielen komen hier omdat zij in deze situatie sneller hun ontwikkeling door kunnen maken.

Michael: Ja en dan vergeet u te noemen dat het ook ervaren wordt als een grotere verantwoordelijkheid.

Theo: Voor de Volwassen en oude zielen?

Michael: Ja en de opgestegen zielen die terug zijn op aarde, dus opgestegen bewuste trekkers die ook zich weer beschikbaar en dienstbaar stellen om als het ware ankerpunten te zijn zodat met welke tegenwind dan ook het proces niet stilgelegd kan worden.

Philip: Er komt dus een versnelling in bewustwording en in de vergroting van het verantwoordlijkheidsgevoel, vooral bij volwassen-, oude- en opgestegen-zielen?

Theo: En ik begrijp eruit dat die andere zielen zich niet direct anders gaan gedragen, maar hun ontwikkeling versneld wordt.

Michael: Hun ontwikkeling en hun bewustzijn!

Theo: Oke, helder. Daarstraks stelde ik ook een vraag over Lichtwerkers. Er is niet direct op geantwoord, maar ik heb de indruk dat die ontwikkelden ofwel die ontwikkelde zielen een grotere groep is dan de Lichtwerkers. Klopt dat?

Michael: Lichtwerkers zijn zich meer en meer bewust van hun taak en de ontwikkelden waar we het net over hadden,  is het zeer goed mogelijk dat zij het met andere woorden leven en beleven en feitelijk precies hetzelfde werk verrichten. En het is een naam. Bij het woord lichtwerkers zit inmiddels ook een soort energie van ‘speciaal’. Voor ons is iedereen speciaal want men heeft toch maar de moed gehad om zich af te scheiden van de Bron en dit hele aardse proces aan te gaan. Dus iedereen, hoe aards of onaards zij zich ook gedragen, verdient een compliment voor het aangaan van de aardse cyclus.

Theo: Bedankt.

Michael: Graag gedaan.